Photo of 08/12/2000
Taken on 08/10/2000.


Happy birthday to mommy !


prev photo 2000/08 calendar next photo