Photo of 08/11/2000
Taken on 08/09/2000.


Ready to push the botton.


prev photo 2000/08 calendar next photo